Célestin Freinet
Gars, 15 oktober 1896 - Vence, 8 oktober 1966
Freinet_1.jpg

Célestin Freinet Levend leren


Célestin Freinet was een franse onderwijzer die, met collega's, een eigen pedagogie, de freinetpedagogie - het freinetonderwijs heeft ontwikkeld op basis van zijn ervaringen in de dagelijkse praktijk met kinderen op gewone scholen. Met de leden van de Freinetbeweging bleef hij zoeken naar materiële en technische aanpassingen in het onderwijs die ervoor zorgden dat de freinetpedagogiek voortdurend een moderne school opleverde.
Zijn bevindingen waren dat het klassikale frontale onderwijs te ver af stond van de eigen belevingswereld en individuele ontwikkeling van kinderen en derhalve weinig motiverend werkte. Hij ontwikkelde onderwijstechnieken, freinettechnieken , die beter aansloten bij de belangstelling en belevingswereld van de kinderen, levend leren. Deze technieken boden ook de mogelijkheid tot een individuele benadering. Hij stimuleerde een kritische houding ook naar de maatschappij toe. Onderwijs wordt dan ook voortdurend aangepast op de wisselende invloeden van de maatschappij. Met de komst van de drukpers kreeg hij de mogelijkheid zijn ideeën te verspreiden en het uitwisselen van ervaringen tussen scholen onderling te bevorderen. Opvallend is verder dat hij voorstander was van gemengd onderwijs ( in 1934!), zodat zowel mannelijke als vrouwelijke invloeden in het onderwijs terugkomen, en een democratische (gelijkwaardige) verhouding tussen leerling en leerkracht. De leerling bepaalt in overleg met de leerkracht zijn leerproces. Zijn visie past prima in het huidige onderwijs, zoals het belang van samenwerken, leren in de context, leerling centraal en leren uit ervaring ( binnen het cognitivisme terug
te vinden in zelfontdekkend leren). Daarnaast was hij ook visionair met projectonderwijs en zelfsturing. In het 'nieuwe leren' komen deze onderwijsvormen ook terug. Hiermee sluit freinetonderwijs aan bij 'het nieuwe leren'.


De basisprincipes van freinetonderwijs, levend leren

 1. Het onderwijs is ervaringsgericht: zelf ontdekken, onderzoeken en uitproberen is de basis van het leren, experimenteren,samenwerken met anderen;
 2. Kinderen werken graag (een kamp bouwen, een verhaal schrijven, een tekening maken...). Het is hun ‘natuurlijk bezig zijn’,veel meer dan vrijblijvend spelen (bv. computerspelletjes). Dat laatste doen kinderen meestal maar wanneer ze zich vervelen;
 3. De natuur van het kind moet gerespecteerd worden en in principe zijn kinderen en volwassenen gelijkwaardig;
 4. De leerkracht moet rekening houden met alle facetten van elk kind in de klas. Om dit te kunnen waarmaken zijn
  Freinetscholen qua omvang beperkt.
 5. Een creatieve en flexibele onderwijsvorm waarbij het kind centraal staat
 6. Tastenderwijs uitproberen door te onderzoeken en te experimenteren vanuit het oogpunt van het kind als sociaal persoon met eigen vragen en belangstelling.
 7. Contextvol leren
 8. Opvoeding hoort bij school en maatschappij, en gebeurt door democratisch en samenwerkend overleg.Praktische uitwerking

 1. De kinderen delen zelf de schooltijd in door het maken van een dag/weekplanner
 2. Er worden afspraken gemaakt over individueel en groepswerk
 3. De leerkracht is eindverantwoordelijk en houdt de planning mee in de gaten
 4. Onderwerpen worden door de kinderen aangedragen vanuit hun eigen ervaring
 5. Onderwijs vindt veel plaats in projectvorm
 6. De school moet beschikken over een uitgebreid documentatiecentrum/bieb. Een voorbeeld van hoe het toe gaat op een freinetschool in Delft is te zien in dit filmpje.

Onze mening
Freinetonderwijs stelt de leerling centraal en laat de leerling mee bepalen hoe hij leert. Uitgaande van de ervaringen en dus aansluitend bij zijn beginsituatie en met eigen verantwoordelijkheid in de planning. Toch is er ook de leerkracht die toeziet of de leerling aankan wat er van hem gevraagd wordt. Dit maakt dat ook leerlingen die enige sturing nodig hebben niet buiten de boot vallen.


Bron:
http://members.lycos.nl/opsychologie/newpage4.html
geraadpleegd: 8 februari, 2009
http://nl.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lestin_Freinet
geraadpleegd: 15 februari 2009
http://www.freinet.nl/nl/home.html
geraadpleegd: 8 februari, 2009